سرآغاز > بایگانی برچسب: اصفهان پویا

بایگانی برچسب: اصفهان پویا

نهج البلاغه کتاب عمل است؛ کتاب معرفی اسلام است

نهج البلاغه

مقام معظم رهبری (مدظله العالی): مردم ما نهج البلاغه را فقط اسمش را شنیده اند.  اصلا نمی دانند نهج البلاغه کتاب عمل است؛ کتاب معرفی اسلام است.   *بردبـاری و تحمـل سـختی هـا، ابـزار ریاسـت اسـت. حکمـت ۱۷۶ تفسـیر: پذیـرش هـر پسـت و مسـئولیتی مسـتلزم برخـورداری از یـک سـری ابـزار …

مشاهده