سرآغاز > آثار > سخنرانی ها > اربعین حسینی گام بزرگ تحقق اراده

اربعین حسینی گام بزرگ تحقق اراده

بسم الله الرحمن الرحیم

کاروان نهج البلاغه ای ها - پیاده روی اربعین 1395 من نهج البلاغه می خوانم نهضت جهانی احیاء نهج البلاغه خوانی
کاروان نهج البلاغه ای ها – پیاده روی اربعین ۱۳۹۵ من نهج البلاغه می خوانم نهضت جهانی احیاء نهج البلاغه خوانی

امیرالمومنین علیه الصلوه والسلام در نهج البلاغه غریب آمده است که بعد از جنگ صفین یعنی جنگ باشامیان باسربازان ویاران خودشان از سرزمینی عبور می کردنددرعراق در یک نقطه ای توقف کردندواز مرکب پیاده شدندوکلاه خوداز سر مبارکشان برداشتنداندکی به خاک آن زمین نگاه کردندبعد شروع کردند به گریه کردن.

برای همه جای تعجب بود که این سرزمین کجاست؟

حضرت فرمودند:<هاهنامسارع العشاق>

اینجا مکانی ست که در آینده عاشقان حقیقی خدا به خاک وخون کشیده می شوند.بعد داستان کربلا رابیان کرد.

تلاقی تاریخی این واقعه در زندگی امام علی (ع)خودش نقطه تامل در جایگاه سیاسی کربلاست .

امیرالمومنین (ع)در زمانی این حرف رازدند آن همدبااین حالت هیجان وگریه وحزن که از جنگی برمی گردندکه یاران بی بصیرتشان آن جنگ در آستانه پیروزی نهایی وبزرگ رابه یک سازش احمقانه تبدیل کردند که دیگر نظیر نداشت .

چون از دل همین حکمیت بزرگترین دشمنی هابرای امیرالمومنین(ع)توسط یاران دیروزشان شکل گرفت که یکی از جلوه هایش مدت کوتاهی بعد شد جنگ نهروان ،خوارجی که خودشان توافق معاویه رابر امیرالمومنین تحمیل کردندبعد خودشان متوجه شدند فریب خورده اندوخلاف حکم خدا انجام داده اندبعد خودشان هم حالا قضاوت می کنندوبر مسند فتوا نشستند که علی بن ابیطالب هم که پذیرفت حکمیت رانستجیر بالله مرتدشده وباید دوباره اسلام بیاورد یاتوبه کند .

وچون امیرالمومنین(ع)حاضرنیست این تهمت رابپذیرد برای خودشان تکلیف شرعی دانستند که باحکومت امیرالمومنین(ع)بجنگند از اذیت وآزارهای در قالب تحقیر،تمسخر ،شایعه پراکنی،توهین،تهمت،تحقیر شروع کردندوبه جنگ ختم کردند.امیرالمومنین(ع)علیرغم چند هزار یار دیروز خودش در صفین وملحقاتشان رااز دم تیغ گذراندوکمتر از ده نفر زنده ماندند.

این نقطه نقطه زمانیه وتاریخیه عجیبی ست که حضرت دارد این حرفها رامی زند.

یعنی روز اولی نیست که امیرالمومنین (ع)به حکومت رسیده ودر اولین جنگ مردم کوفه خوب درخشیدندودر جنگ باطلحه وزبیر در بصره خوش درخشیدندوامیرالمومنین رایاری کردند.

در روز گاریست که دیگر حدودای اواخر سال ۳۷هجری امیرالمومنین (ع)دیگر از دست امت خودش کم کم دارد خسته می شود وکم کم ادبیات امیرالمومنین به گلایه وحتی به نفرین وحتی به آرزوی مرگ از دست مردم زمان خودش تبدیل شد دریک همچین روزگاری حضرت آنجا بایک ادبیات عاشقانه  رمزی فرمودند:

عاشقان حقیقی خدارااینجابروید پی گیری کنید .

یک روز خواهد آمدکه در این نقطه به خاک وخون کشیده خواهند شد .

در حالی که به نظر مامی توانستند حضرت محراب مسجد کوفه رامعرفی کنند.

می توانستند بگویند اینجا آن جاییست که یک روزی عاشق حقیقی خدابه خاک وخون کشیده می شود ودر خاک وخون خودش مثلا می غلطد .

اماکربلا رامعرفی کرد.داستان حرکت به سمت سیدالشهداء(ع) مثل بقیه وقایعی که عمیق هستندباگذر زمان اگر البته زمانه روبه جلوباشد از نظر حقیقی هردوره ای یک لایه از آن برداشته می شود ویک لایه عمیقش رومی شود .

همه حقایق این جور است .حتی جزییات دین در عرصه انسانهای نخبه اینجورند.هرچه زمان می گذردیک لایه از حجابش برداشته می شود.

عده بسیار قلیلی درگذشته هامی توانند آینده راهم قشنگ ببینند.اکثریت مردم که گرفتار حجاب زمانه هستندبایدزمان بیایدتابفهمند آنچه که مادیروز می فهمیدیم اشتباه بود یالااقل ناقص بوداین بوده درستش.

لذا دیدید دعواوجنگ تاریخی بین کسانی که به هر حال نگاه بابصیرت تری به حقایق دارندباآنهایی که سطحی نگرندهمیشه بوده وهست.

وبه نظر می رسدتاقیامت هم بماند.یعنی چی؟یعنی امروز مثلا انقلاب اسلامی شده ۴دهه ازش گذشته خورشید انفلاب اسلامی تابیده ،خیلی از موضوعات اصلا فهمش عوض شده،یک عده این رااز قبل می فهمند مثل حضرت امام (ره)که بی نظیر است.

در این داستان در روزگاری که خیلی از مراجعمعظم تقلید به واسطه ای که می دیدندزمانه اصلا امکاناتی در اختیار دین نمی گذاردکه بخواهند حالااحکام فقهی بعضی از رفتارهای اجتماعی رابگویندوامر به معروف ونهی از منکر راهم حتی نمی گفتند،دررساله هایشان هم نبود،یک آقایی هم در نجف پیداشده که همان اوایل دهه چهل درنجف ولایت فقیه درس می دهد،یقینا برای خیلیهاجای سوال،شایدبرای عده ای هم از هم سنی های خودش جای تمسخر بود که حالادر همچین شرایطی که حتی امربه معروف هم جایی ندارد ولایت فقیه بااین ترازی که تومی گویی حکومت اسلامی,به چه درد می خورد؟

بلاتشبیه یاباتشبیه مثل کشتی ساختن جناب نوح است دربیابان که یک عده ای برایشان سوال بود،یک عده ای شبهه بودویک عده ای هم مسخره می کردندکه آخردربیابان کشتی ساختن به چه درد می خورد؟

منتظرشدند دیدندکه زمین وآسمان ازآن آب می آیدوجز کشتی نوح هیچ چیزی نجات نمی دهدکسی را.

امام هم روزی که به ایشان گفتند:آخرتوباکدام سرباز می خواهی قیام کنی یابه زمین بزنی؟

فرمود:بچه های من یادر شکم مادرانشان هستند یاران من،یادر گهواره هاهستند.

می آید. یارانش هم می آیند.

کاربه جایی رسید که همین کشتی انقلاب بود که فقه وفقاهت وحوزه ومرجعیت راهم حتی نجات دادوبه تعالی رساند.

امروز مرجع تقلید ورود به احکامی میکنند که اصلازمان قبل از انقلاب،موضوعش در مخیله خیلی هانمی آمد.حق هم داشتند.زمینه نداشت اصلا.

بعداز انقلاب مراجع بزرگوارماملحقاتی به رساله هایشان اضافه کردندتحت همین عنوان (ملحقات توضیح المسایل).

یکی از همین مسایل امربه معروف ونهی از منکر بود.بااینکه امربه معروف یکی از فروع فقهی مثل نماز،خمس،حج،چراپس احکام دیگری بود،گفتند:آخرزمینه ای ندارد که این احکام رابگوییم.چه کسی برود عمل کند؟

حکومت اسلامی؟تفاوت نگاه رادارم می گویم .عرض می کنم بعضی از وقایع اینقدر عمیق ودقیق هستند جزکسی که عمق بصیرت داشته باشددردل ایمانش نمی تواند جلوجلوببیند.

قصه حسین بن علی سلام الله علیه وکربلاوشهادت واین واقعه هنوز به نظر مامبتلاست به حجابهای خیلی زیادی برای اکثریت.

لذابعضیها به ندرت ازدل این<مصیبه مااعظمهاواعظم  رزیتهافی الاسلام وفی جمیع السموات والارض>نگاه حماسه وعرفان درآوردند.ولی اکثریتی هنوز معطل خیلی از وجهه های حالاچه راست، چه خرافی کتک وسربریدنهایش مانده اند.هنوز عبورنکرده اند.درحالی که خدایی که این واقعه رااز روز ازل درلوح محفوظ ثبت کرده،ازروزاول هم گفته بود: این چنان مصیبتی ست که باید برایش شکر کنیم.وهمه رادر خماری گذاشت که بین مصیبت وشکرچه نسبتی هست؟بین مصیبت باشکایت نسبت معلوم است.بین نعمت وشکرنسبت معلوم است.امابین مصیبت اعظم باشکرعظیم چه نسبتی هست؟

که درسجده زیارت عاشورابه شمامی گوید حالا باید بروید سجده.

شکرمعمولی هم فایده ندارد.باید درنزدیک ترین وخاضعانه ترین حالت عبدومعبودبروی سربر خاک بگذاری وخدارابه زبان شاکران حقیقی حمد کنی که:<اللهم لک الحمد حمد الشاکرین >

برکدام نعمت؟نه،برهمین :<مصیبه علی مصابهم>

این معجون عجیب وغریب رمز آلود راچه کسی فهم می کرد؟که در دل این مصیبت اعظم نعمت عظمی خوابیده است واگر سیدالشهداء(ع)پابه این عرصه مصیبت نمی گذاشت آن نعمت عظمی نصیب بشریت هرگز نمی شد.هرگز نمی شد.

آن نعمت بیدار شدن مظلومین ،مستظعفین درمقابل مستکبرین ومترفین است.ولوآنهادر اقلیت وضعف امکانات باشندوآنهادراکثریت وقدرت ظاهری.امام حسین(ع)این راباز کرد دیگرازاین بهتر که نمیشد.هفتادوچند نفر که یک مشت آنهاهم پیرمردوبچه هستنددرمقابل چند ده هزارنفر مسلح ایستادندوسرخم نکردندوپیروزشدند.پیروزی آنهاراچه کسانی دیدند؟چند صدسال بعد معلوم می شود.صدایش کی در می آید :۲۲بهمن۵۷

ماگفتیم خون برشمشیر پیروز است ودیدیم نتیحه اش را.والا به نگاه یزید ویاآدمهای سطحی که نگاه کنیم واقعادر صحنه کربلاازبین رفت پیکرش هم زیر سم اسبان باخاک یکسان شد ،اصحاب مطهرویاران ایشان هم همینطور ،سرهای مقدسشان هم رفت ،هتک حرمت خانواده شان هم شد ،هیچ حکومتی هم دستشان نرسیدونرسیدونرسید.

ازنگاه عینک یزید کربلافقط مصیبت است.اماازنگاه الهی ونگاه زینب کبری (سلام الله علیها)ونگاه امام عزیزماکربلااوجی است از انفحارنور ،به همه راه رانشان می داد.یادتان هست قصه طوطی وبازرگان رادر کتاب ادبیاتمان؟

بود بازرگان واوراطوطی

گفت،طوطی داشت وخیلی دلبسته اش بود ومی خواست برود تجارت .رفت سراغ دوستان واز همه سفا ش سوغاتی گرفت وبه طوطی هم گفت توهم اگر چیزی می خواهی تعارف نکن .گفت:اگریاد مابودی در هندوستان،درفلان محله باغی هست پراز طوطی های آزادورها،هم نوع وهم جنس من ،سلام من رابه آنها برسان وبگویک رفیق مثل شمادارم درقفس.یک رهنمود از شماخواسته؟به هرکدام از این طوطی هاگفت درجاخشک شدوافتاد .بعدی،بعدی،بعدی.

دست نگه داشت.<رب حامل فقه الی من هوافقهو امنه>

تاجرنادان خبراین صحنه رابه طوطی خودش که درقفس بوددادوطوطی درقفس خشک شد وافتاد .برسرزنان،مویه کنان،گریبان درچاک کنان طوطی رابرداشت که برود چال کند که دید پرید بالای دیوار.

گفت:عجب!این قصه چه بود؟گفت:آن طوطی ها خواستند به من بگویند :هرکه از تن بگذردجانش دهدچون که جان در باخت جانانش دهد.

تاوقتی دلت خوش است به آب ودان این تاجرلیاقتت همان قفس است.اگر از خودت گذشتی آزاد می شوی.امام حسین(ع) به مایاد دادراهش فقط همین است.راه دوم هم ندارد .

والاحسین بن علی (ع)هم بلد بود مذاکره کندوتوافق کند.اوفهمید.

این نقطه مانونی نقطه توجه دادن همه اولیاء خداست.بعداز خداهمه می گویند:بروید سمت حسین(ع).همه می روند به سمت کربلا.چرا؟برای اینکه برویم یک حالی پیداکنیم؟نه

برای اینکه یک صوابی ببریم؟صددرصدنه.این برای این اتفاق است کهحالااین درس توحیدشده اماتوزیع باید بشود.یکی یک فرمول تولید می کند فیثاغورس ،چند هزارسال است دبیران ریاضی دارند تدریس می کنند.تاهمه بفهمند که مجموع زوایای مثلث فلان چه می شود ؟وچه جور به دست می آید؟

امام حسین(ع)خون خودش راکرد مرکب،پیکرخودش راکرد کتاب،وباخون خودش درس آزادگی رانوشت.ماتازه شروع باید بکنیم این رابفهمیم وبعد حجا کنیم.بعد برویم بدهیم به دنیا.

اربعین واین راهپیمایی خا رق العاده اش معلوم می کند که بشارت خداوپیامبران  وایمه واولیاءوصلحاءوشهداءدارد به نقطه پایانیش نزدیک می شود .حالاتمام بشر باید متوجه شودکه دراین وانفسای جهالت مدرن هیچ راهی جز راه حسین بن علی(ع)نیست.هیچ راهی.

فهم این داستان راداشتم عرض می کردم .مثل فهم خیلی از معارف دیگر یاباید صاحب بصیرت عمیق باشی نابود بشوی چند قرن بعد بفهمی دربرزخ که عجب اشتباه فهمیده بودی!حرف خیلی عمیق تر از این است .

وامام عظیم الشان ماانقلاب کرد به مدد خداویاری این مردم در حالی که بعضی از دوستان خیلی بزرگش تاآخرین لحظه می گفتند :این انقلاب پیروز نمی شود .از آدمهای خیلی بزرگ که ماخیلی هم قبولشان داریم .خیلی. اما بالاخره این نگاه رانداشتند.امام بااطمینان حرکت کردبااطمینان هم به پایان رساند.اماآنهامی گفتند:نمی شود.انقلابی که ایشان راه انداختندحتماشکست می خورد.

ودیدیم که شد .دلیلش هم می دانید چیست؟

گل عرض من دراین مسجد دانشگاه ودراین مسجد امام که اتفاقا به اسم امام هم هست الحمدلله.یک نکته فوق العادست.کسی اگر خواست جهش شخصیتی بکندوافق خودش رابالا ببرد.واکر خواست درحجاب معاصرت زمان گرفتار نشود به این نکته دل بدهدهنر کسانی که می توانندهزارسال قبل اقدامی رادر صفحه شطرنج آدم انجام بدهندکه تاهزارسال همینجوری هی کیش ومات کننداین بود که دالان اراده الهی رادرست باور کردند.که خداچی اراده کرده؟چی اراده کرده؟

آن اراده کلی وذیلش درهرعصریچه اراده ایست؟

شماوقتی بازی می کنی باطرف مقابلت،معلومه اراده کرده توپیروزشوی واوشکست بخورد.این که شکی درش نیست.

<ونرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض>

امااینکه الان دقیقا توکدام مهره راباید تکان بدهی وبه چه قیمتی چه حرکتی انجام بدهی که گام برای آن پیروزی نهایی راتوبسازی ولوبه ظاهر یک سربازت راهم انداختی بیرون،این خیری هنر می خواهد .خیلی.

اولاکسی اراده کلی الهی رادرعالم هستی بفهمد بعد باور کند .باسلول سلول وجودش وبعد بیاید زمانه خودش راذیل این اراده الهی شناسایی کند وبگوید خیلی خوب !ماالان در ایستگاه هفتم هستیم .درایستگاه هفتم اول باید از یک نقطه حساس واستراتژیک یک حکومت وابسطه رابزنیم زمین ،به صورت بازی دومینو همه چیز می ریزد زمین.لذا امام اصرارداشت از ایران شروع کنیم .ولو برای ایران کار نمی کرد ،هیچ،اصرارداشت باید از ایران شروع کنیم .خدارحمت کند مرحوم علامه محمد جواد مغنیه از علمای بزرگ جهان اندیش شیعه بود .در خاطراتش می گوید:من درنجف بودم حرص می خوردم که چرااین مراجع همه اش دنبال طهارت ونجاست وخمس واینها هستند.؟وچراکسی به فکر جهان اسلام نیست؟چراصدایی برای فلسطین بلند نمی شود؟چرافلان نمی شود؟خیلی.تاصدای حاج آقاروح الله بلند شد.گفتم :به !ایشان مثل من می فهمد!یک وقت رفتم خدمت ایشان یک ده دقیقه،یک ربعی باهیجان کامل توضیح دادم که جهان اسلام رااینجوری کنیم،استکبارراآنجوری کنیم.

خوب که توضیح دادم ایشان باهمان متانت همیشگی گوش دادند وگفتند:بله آقای مغنیه؛همه ماباید جمع شویم این شاه ایران رابیرون کنیم .گفتم آقادارم می گویم جهان اسلام ؟این صهمه برای شماتوضیح دادم ؟شمابه فکر کشور خودتان هستید ؟ودوبتره برایش توضیح دادم .

ایشان دوباره گفتند :بله!من متوجه شدم دیگر.اماباید همه ماهرچه داریم جمع کنیم بیاییم پشت هم محکم هل بدهیم این شاه رااز ایران بیرون کنیم.

من قهرکردم ورفتم.گفتم:این یک نفرهم که فکر می کردیم جهانی فکر می کندکه دارد کشور خودش رامی بیند.نفهمیدم امام چه می گوید.!که درست است ماجهان راتوحیدی می کنیم !آن اراده کلی الهی راکه هرکه قرآن خوانده می فهمد.این که هنر نیست.باید ببینی امروز نقطه گرانیگاه اراده الهی کجاست؟آن فقط ایران است.بیایید جمع شوید.

کی فهمیدم این مرد اینقدر بزرگ است؟درخانه نشسته بودم رادیوراپیچاندم ،پیچاندم،رادیوایران،دیدم عه!یک نفر که همان (شهید محلاتی)دارد می گوید:بسم الله الرحمن الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است.

گفتم عجب!زرنگ بود این مرد.همه نظام سلطه راچیدمانش رادیده.بعد گفته خیلی خوب است یک دانه از اینجا می زنیم.یکی یکی می ریزد.من نمی فهمیدم ایشان اچه می گوید.ایشان فهمیده بود که نقطه اراده باید کجاباشد.یک حکومتی برود یک حکومتی بیایدوهمین یک حکومت خار چشم نظام سلطه می شود.فهم این داستان مگر کار ساده ای است؟مگر بادکتراوپروفسروآیت الله می شود به این راحتی فهمید؟

مگر می,شود؟امروز نزاع بین ماوشماوامثال کسانی که هنوز دارند پنجه به چهره انقلاب وولایت می کشند.نزاع بین جهل وعلم وبصیرت است.نمی فهمد درچه زمانه ای قراردارد وچون این نمی فهمد قرارنیست قطاراین اراده الهی توقف بکند.خدادر قرآن گفته یاتو می فهمی ومی آیی هل می دهی یاتورامی اندازم بیرون یک قوم دیگررامی آورم.(سیستخلف قوم غیرکم)

بچه های یمن می آیند هل می دهند.من اراده کردم این کار تمام بشود.

اربعین برای مایکی از بزرگترین نشانه هااین است که درست زمانه خودمان رافهمیدیم.امروز که درکشورسعودی بااین همه امکانات واین همه ادعا دومیلیون زایری که معلوم هم هست دقیقا از چه روزی کجا می آیندوکجامی روندرانمی توانند مدیریت کنند،چهل میلیون آدم از همه جامی ریزند داخل این فضای بسته ،معلوم نمی شود کی پولش راداده؟کی پذیرایی کرده؟یک قطره خون هم از دماغ کسی نمی ریزد.اگر هرچهل میلیون هم کشته بشوندعیب ندارد.این تحقق اراده الهی دارد خودش رانشان می دهد.

بنابراین نگاه مابه اربعین دیگر نگاه این نیست :که ثواب دارد آدم از نجف تاکربلا پیاده برود.یازیارت پیاده برود ثواب دارد.همانجور که تاحالااشتباه می فهمیدیم که قرآن می خوانیم ثواب می بریم .تازه فهمیدیم ثواب رانوشتند که ماجذب بشویم ،که قرآن بخوانیم ،که عمل کنیم ،که دنیارابسازیم.این نبود که ته این همه زحمت خداوانبیاءوجبرییل وملک وملک مقرب الهی این بوده که مایک ثوابی ببریم.ازتو سوره یس وانعام ویوسف ویونس واین حرفهااین ثواب هاراریخته بودنددورش که مابیاییم اساس رابگیریم .کربلا نقطه تلاقی اراده تمامی موحدین هستی است.لذا در کامل الزیارات ابن قولویه می گوید:هیچ پیغمبرو وصیی نبود درطول تاریخ مگردر کربلا خونی ازاوریخته شده است.این یعنی چه؟این یک تبیین نمادینه.یعنی اینجاهرکدام یک سری زده باشند تابتوانندکاری در زمان خودشان کرده باشند .همان طور که ماسری رادر کربلا زدیم تاتوانستیم کاری بکنیم .بدون عاشوراومحرم وصفر هیچ کاری نمی شد کرد.واز این به بعد هم نمی تواند.

اربعین رابرادران وخواهران دارید مشرف می شوید یاآنهایی که حداقل در دل حسرتش رادارید اگر از این زاویه بنگرید ماباید بهترین اقدام رادر اربعین داشته باشیم .لذابنده حالاآخرعرایضم یک پیشنهاد هایی هم خواهم داشت.

اولین مسیله مادوباره فرصت بی نظیری مثل اربعین تبدیل شدن به تهدید درمقابل تفکر شیعه ناب است.دیگران دارند ،طیف های دیگر دارند دست می گیرند،پول و بودجه وامکانات هم که دستشان است.ازاین طرف وآن طرف ،شرق وغرب دنیامی رسد.دارند اربعین رادست می گیرند.لذا اگر بعضی از دلسوزان شمااصراردارد هرکس می تواند برود کربلا.رهاکند هرکاری داردبه جهت اینکه مانباید اجازه بدهیم دوباره این صحنه ویرایش بشودتوسط منحرفین،توسط تشیع انگلیسی.اجازه نباید بدهیم هیچ صدایی بلند بشود .نه بادرگیری،باصدای بلندی که می گذاریم آنجا،نباید بگذاریم هیچ صدای مخالفی شنیده بشود.چون خدامارادر دوره ای آورده که می توانین نقطه اخیروپایانی اراده خدابین اسلام وکفرباشیم.چراباید بگذاریم برگرددتاریخ دوباره به جای قبل؟اینجوری بفهمیم اربعین را.خیلی کارعظیمه خیلی.

هیچ چیز دیگری در مقابلش نداریم .این راباید جدی گرفت.بنابراین چقدر زیباست که حتی رهبری این امت باتمام صداقت واز ته دل می گوید:مامغموم شدیم ماواقعادلمان پیش شماست.توفیق نداریم چرا؟ای کاش ماهم می توانستیم دراین راه ،این ترازه ،یکعده عالم فقیه امین دارند گرانی دهند که بروید .همه خطرات وخطوراتش راهم ۱۴۰۰سال پیش مجوز داده شده است .شمادر فقه شیعه واهل سنت اگربدانی ،احتمال بدهی که می روی مکه خطر جانی دارد ،احتمال عقلاییش حج رابر شماحرام می کند .حق نداری بروی.چون استطاعتی که گفته اند یکیش هم استطاعت طریق است .یعنی راه باز باشد .خطر نداشته باشد.احتمال خطر جانی بدهدحق نداری بروی.امادرموردکربلا یقین داشته باش خطردارد!می توانی بروی .می گوید اگربه کسی بدهکاری نمازاول وقت رابه تاخیر بیانداز اول بدهیت رابده .ولی برای کربلاشده قرض بکیرید وبروید.اینهافرمایشات امام صادق (ع)است.

قرض کنید بروید کربلاوبیایید.خدادرست می کند.تنهاجایی که من دیدم توصیه شده برویدوبگویید که بروید کربلا راببینید .آنها می خواستند زمینه درست بشود.امرپز این زمینه به نتیجه رسید .مادر اربعین امام حسین(ع)داریم ندای جبهه حق را به گوش جهان می رسانیم که توچی داری وماچی داریم .هرچه این جمعیت بیشتر البته شعارهاونمادهاونمودهاانقلابی تروبابصیرت تر باشد خیلی کار ماپشت میز دیپلماسی آسان تر می شود .خیلی در فضای دانشگاهی وتیوری پردازی کارمان راحت تر می شود.بشر اول نمود می بیند بعد می آید می گوید:ریشه های نمود کجابوده؟تفکره ،تفکر.این اندیشه تنها کلیدی است مه قفل زندکی بشر رادر عصر جاهلیت مدرن می تواند باز کند.همانهایی که شما خیلی ساده شنیدید مردم کوچه بازار به زبان می آورند.اینهاتیوریهای امام حسین(ع):(هیهات من الذله انی لااری الموت الاسعاده والحیوه مع الظالمین الامرعی)

اینها تیوریهای امام حسین(ع)هستند برای هدایت بشروزندگی بشر امروز .مادر اربعین داریم می بینیم از آمریکا،ازنوروژ،ازآفریقا،ازآسیا از همه جامی گویند اینجا چه خبر است؟چه خبراست؟

یه نمونه باده درصد پایین تر ش از مذهبی،مکتبی،ملیتی،فرهنگی نشان دادیم که اینجور مردمی ،اینجور خودجوش در کشوری پراز ناامنی،خودشان رامی رسانند.

این تاریخ ،تاریخی نیست که هرکسی زیر لحاف بفهمدکجاست؟

وفقط انسانهای بیدار می فهمند چه روزگاری داریم می گذرانیم.این دوره هم می گذرد .من وتوهم می میریم.نسلی خواهد آمدزیارت وارث مارا بنویسد وآنجاراگوشه ای از آن لعن ونفرینهای خودش راروانه کسانی خواهد کرد.اندیشه هاومنش هاوکلام وبیان کسانی که این حرکت پرشور الهی رانتوانستند بربتابند.می فهمند.

مادر کربلا بنابر این یک کار سیاسی،اعتقادی،فرهنگی،تمدنی در پیش داریم .در اربعین یک حرکت عبادی صرف نیست.آن عبادیش ارزش این کار رانشان می دهد.پیشنهاد مااینه که اگر دارید مشرف می شوید در تراز یک کاروان دانشگاهی بروید ولو تک بروید.باخانواده ات بروی.یعنی چه؟یعنی توبایدبابقیه مردم ازاین جهت یک سروگردن متفاوت باشی.یک حرکت سیاسی،عقیدتی،راآنجارقم بزنی.ماخودمان بابرادران وخواهران که در کشور و۷،۸کشور دیگر که به لطف خدا نهج البلاغه خوان شدند یک قرارگذاشتیم که این مسیر نجف تاکربلا راکه طریق الحسین معروف شدهذیک فضای تبلیغ نهج البلاغه داشته باشیم .دلیلش,هم روشن است .امروز،روزگارنهج البلاغه است.ماداریم تاریخی صددرصدمشابه تاریخ حکومت امیرالمومنین راتجربه می کنیم وبه جای اینکه بخواهیم فریادهای دیگر بزنیم می گوییم بروید ببینید امیرالمومنین که بود؟زمانه اش چه بود؟چه ظرفیتی راامت زمانه از دست دادند.

آن روزگاررابروید بخوانید.

به همین سادکی که حالا نهضت جهانی نهج البلاغه راتبیین کردیم .می خواهیم راه رابیابیم.ان شاءاللهاز نجف همانطورکه می رویم وثواب می بریم وحضورداریم ویکی از ۵علامت مومن رابه قول امام حسن عسکری داریم احراز می کنیم نهج البلاغه رابه عنوان ریشه ای ترین،مهم ترین وعمومی ترین منبع اشتراک ملل جهان ،آنجا به هرزبانی که بتوانیم تبلیغ می کنیم هرچه قدر که بشود وتاکربلا این مسیررامی بریم.چون معتقدیم این طریق الحسین است.از امیرالمومنین فهمیدیم که: هههنا مسارع العشاق

بروید کربلا که آنجاجایگاه عاشقان حقیقی خداست.

بیایید یابه این حرکت یابه هرحرکتی که به این تراز ارزش دارد بپیوندیم.یک کار فرهنگی سیاسی قوی باید کرد.والاماخبرداریم شماهم حتماخبردارید جریاناتی که دستشان درجیب ملکه انگلیس وciaو ..هست .اینهابرای اربعین نقشه های قوی دارندهرسال هم قوی تر می شوند.اگربتوانیم اربعین راهم مثل عاشورای امام حسین(ع)که مدتهابه انحراف کشیدند به انحراف بکشندماباید صدسال،دویست سال نمیدانم چندصد سال توسرمان بزنیم که این نقطه اراده الهی مقتضی کامل شده بودیک مانع جلویش آمدودوباره ماعقب افتادیم .عقب افتادیم.حرکتمان باید یک همچین حرکتی باشد .در اربعین خدمت به زایراز کفش واکس زدن و..این حرفها جای خودش واقعا هم لازم است.همانطور که خدمت به امام رضا(ع)در حرمش از کفش داری وجاروکشی وویلچر هل دادن و…خیلی باارزش است.امافکرمی کنم به اندازه من به الکفایه از این خادمان داریم.که در اربعین خادم محتوای اربعین کم داریم.یه ذره کوچولو ایرانیهاو بچه های خاتم یک کارهایی می کنندامااین ظرف جهل میلیونی راچهارتاآدم نمی توانند پرکنند.ماباید یک نخ تسبیح مشترکی پیداکنیم دست همه این جریان بدهیم بروند به آن متصل بشوند.مابه نهج البلاغه رسیدیم توبهتر پیداکردی؟بسم الله.شمابیایید خادمان فرهنگی،فکری این جریان باشید .من این کار رانفی نمی کنم.آرزوی خود ماست که یک جایی به مااجازه بدهند ظرفی بشوییم،پایی ماساژ دهیم،لباس زایر امام حسین(ع)رابشوییم.شکی درآن نیست.امااین عرصه خیلی خالیست.واتفاقاآن عرصه راهمه مامی توانیم انجام دهیم.این رانمی شود هرکس انجام بدهد.

من دیدم متاسفانه بعضی هیاتی های احمق می آیند قلاده می زنند،باصورت خودشان راروی زمین می کشند.قمه زن های عرب می آیند،آن یکی می آید دوباره این حریان رادارند آلوده می کنند.شماباید جلوه فرهنگی،سیاسی  این قصه راامثال شما هادر این مسیر دست بگیرید.تابلوهای شماباید پیام داشته باشند.حرکت شنا،خود همین راه رفتن شمانشان بدهد یک حرف جدیدی فهمیدید از این اربعین که باید حالاحالاهاخیلی ها بروندسر کنابها بنشینند که شماچه دارید می گویید؟

این راببرید به دل جنگی که دارید در اربعین بافرهنگ غرب واسلام متهجر می کنید پیاده کنید.

اگر اجازه بدهید من دو،سه نکته درپایان عرایضم بگویم .ان شاءالله عزیزان هم بیایندو فیض ببرند.

۱_دراربعین ماآغاز یک حرکت رادر کربلا شاهدیم نه پایان یک حرکت.

امادر سنت مردان شریف عراق روز اربعین کربلا پایان این حرکت است.لذا دیدید که فردای اربعین دیگر نه موکبی،نه چایی صلواتی هست.قصه تمام می شود ومی رود.برای ماآغاز حرکت است.لذا بروید ببینیددر همایش بزرگ کنگره جهانی سید الشهداء در اربعین ماچه سرمایه هاودست مایه هاییبرای یکسال کار در دانشگاه ودر شهرودیارمان جمع کنیم بیاوریم.

شمارابه خدادانشجویان!چشم هایتان راخوب باز کنید آدم هارا ببینید،حرف هارا بشنوید ،در موکب ها چه می گویند؟شعار هاراگوش کنید،پرامارتهارابخوانید،حال وهوای مردم رادرک کنید.ببینید نبض دستمان می آید یانمی آید.ولذا وقتی به صورت کلی نگاه می کنیم که درست هم هست از یک جهاتی همه اش شوروعشق ودلدادگی واز خود گذشتگی و…

آن آقا تمام زندگی یکسالش راجمع کرده وآمده بادختر بچه سه ساله اش دارد به زایر می دهد.اینها هست شمی در آن نیست.امامابرای این کار نرفته بودیم مارفته بودیم ببینیم این بستری که زده پس کله ماوآنهاکه زندگیمان رابیاوریم بستر تحقق چه بخشی از اراده الهی است. آیاواقعا اربعین دارد چه قدر میرودیانمی رود.؟چقدر می رود؟چقدر فاصله داریم یانداریم؟بعد بیاییم یکسال تاافق اربعین سال بعد کار کنیم.باهمین دانشگاه ،در مساجدتان.

ماسال بعد باید اربعین خیلی انقلابی تر از این رابتوانیم رقم بزنیم.اینها همان مردم هستند دیگر.می آیند در شهرودیارشان که بروند.

یکی  این نگاه راخواهش می کنم دقیق،چقدر خوب است که بعد از منبر امثال من نوعی که از موکب فلان رفتیم ،چند هزارنفرشان را صحبت کردیم آمدندپایین.صد نفر دانشجوبیایند ضمن احترام وادب بگویند:آقاببخشید این فرمایشاتی که کردید که جای دیکر هم میشد کرد؟فکر نمی کنید این فرصت استثنایی راسوزاندید؟بنده این کار راکردم .رفقای مشهور ،منبریهای تیر کشور ،رفتیم نشستیم درموکب به آن عظمت هرچه گوش کردیم دیدیم که این که همان روضه شد..این رابعدش همان احمد واعظی هم می خواند .این همه آدم  عاشقانه ،داوطلب،بی هزینه،دلداده آمده اندتوبگی ماست سیاهست؟می گویند ماست سیاهست.بابادر اربعین گفته اندبعد اینهارا می خواستی بهشان بگویی؟اینهاراکه یک هندز فری در گوششان می گذارندقشنگ تر از این می خوانند برایش،گریه اش رامی کندومی رود.

رفتم بهشان تذکر دادم وگفتم :خداراشکر !دیگر بهتر از این نمی شد وقت مردم راضایع کنی…

بنده خدااین حرفهاراکه زدی که بعد از تومداح بهتراز اینش رامی خواند!چکار می کنید شما؟بچه هاشماکه موکب زدید این همه آدم دارند می آینددست وپای شمارامثل خادم می بوسند،یک چهارتاجمله بلد نبودید ب

زنید؟یک حرکتی اینجا بکنید.

همان شده موکب امام رضا(ع)!؟

آب وغذاوصلواتی و..برو وبیاو..واکس وفلان تمام شد؟می توانستید یک جهتی به آن بدهیدا.چون تازه کاریم قابل اغماضه ها..

ماچند سال است که اربعین راتازه درک کردیم اماباید بجنبیم به این نقطه برسیم .پس یک نکته :شمابشوید ارزیابهای فکری؟عقیدتی،سیاسی این جریان.حداقل برای خودیهاکه می توانیم بشویم.

۲_جبهه تشکیل بدهید آنجا در مقابل اسلام متهجرین واسلام آمریکایی که به شدت امسال بروز می کردند.شماهم جبهه تشکیل بدهید .نمی خواهم بگویم بروید در گیر شوید.بروید درگیری فمری درست کنید .نکذارید به این راحتی این جریان را مصادره کنند .حرف بلدی بزنی،مطالعه کردی،جزوه داری،بروشور داری،می توانی بایستی در یک جایی،اصلا نروی کربلا.در یک موکبی چهار نفر بایستند یک غرفه بگیرید .فقط روشنگری در مورد اسلام ناب محمدی ،اسلام آمریکایی ،به حرفهای امام ،حرفهای آقا اینهارابروید دردل مردم ،هرکاری بلدید .از زاویه هنر ،اززاویه بیان ،از زاویه قدم از همه چیز جریانی که امسال نگرانش هستیم.

آنطرف جریانش خزنده است.یک مقدار عراقیهازودتر برده باخودش.یک مقدار مداحی های ماراهم که الحمدلله رب العالمین خیلی طرفداردارد .حتی آن بیچاره ای که خودش راسید فلان معرفی  کرده وبه مانوید ظهور می دهد،خیلی موکب وکانال در اختیارش هست ومردم هم چه می دانندکیست؟ماباید آنجاپرسه بزنیم وروشنگری کنیم.جریانات ۳،۴،۵تابیشتر نیست .این جریانات راباز کنید .برویدوبروید.

وسوم از هرآنچه که بین ماومردم عراق وبقیه ملل تمایز ایجاد می کند به شدت پرهیز کنید.مابه دوستان خودمان هم که ماهم عضو ستاد شورای اربعین هستیم پارسال هم به دوستان گفتیم :آقا اینجور که مادیدیم موکب های شیک وفلان  میگیریم ومی زنیم کار غلطیه ها….

این کار راباید عراقیها بکنند.

مازیر دستشان ظرف بشوییم ویک کمکی پشت صحنه .بگذارید مردم عراق احساس کنند خودشان دارند زایر امام حسین(ع)راپوشس می دهند.فردا می آیند روی دست مابلند می شوند .چیزهایب علیه مادرست می شود ..شهرداریها اینجور،آن یکی اینقدر…اینهاکار مانیست.بگذارید مردم عراق بکنند.

بروید کمک کنید به آنها بگویید اینها راخیرین داده اند.شماموکبتان رابزنید .اماشماپرچمی الم نکنید برای خدمت.حالابه هرحال شده دیگر.یک نقطه ضعفهایی آنهادارندنمی شود .امادر فضای روابطی که با آنهاداریم می گیریم مشکل درست می شودها.اینهارابه بچه های بیرون نمی شود گفت.ولی پارسال رفتیم موکبی آقای طاهرزاده وتیمش واینهاهم آمده بودند….دیدند نماز جماعت ایرانیها رایک طرفذمی گزارند ،عراقیهارایک طرف.

این از اولین نشانه های نگران کننده است.بعد ماگفتیم نه.اینجا نمی ایستیم ورفتیم قاطی آنهابشویم.

نماز ایرانیهایک طرف نماز عراقیها…نهار ایرانیها…کم کم موضع پیدامی کند.این نگاه نگاهی ست که ببینید سوریه چکار کرده است برای ما.سوریه بین ایران وافغانی ولبنانی وعراقی وپاکستانی ،همه وحدت ایجاد کرده .کسانیکه دراین جامعه ماتحقیر می کردیم ماراآنحاتحقیرمی کردند.مارادشمن می کردند.به برکت این فضای جهاد همه باهم یکی شویم.ماامروزبرای فاطمیون ارزشی قایل هستیم که برای شهدای خودمان قایلیم .بلکه گاهی بالاتر.مظلومینی که پاشدند آمدند آنجاواربعین یکی از بهترین فرصتهای ایجاد وحدت است.وخواهید دید نمادهای اختلاف راازفرقه انگلیسی.به شدت باید یادتان باشد .مااز اربعین که برگردیم دوهفته بعد هفته وحدت است از۱۲ربیع تا۱۷ربیع هفته وحدت است.تابرگردیم ومستقر شویم باید آنجامواظب وحدت باشیم .همدلی،همگرایی،همانی که کمر دشمن راشکست .پارسال مگرداعش نگفت که تصمیم دارد بریزد بکشد؟

مگر غلطی توانست بکند؟مگر جرات می کردتاوقتی انسجام نیست .

تحت بیرق سید الشهداء ماکاروانهایی داریم که اهل سنتند.پارسال هم آوردیم ،پیارسال هم آوردیم .گاهی برادران عزیز ذاکر ماآنقدر بی توجه می آیند که اینها رادچار مسیله می کنند .اینها بیشتر آمده اند از کشورهای مختلف اهل سنتند.به عشق امام حسین(ع)دارند می آیند.

۳_نکته وحدت وهم گرایی این ظرفیت ،بهترین ظرفیت است.مایک روزی,باید ان شاءالله برسیم به آنجاییکه عاشوراوغدیر بشود زمینه ظرف وحدت امت اسلامی .همانطور که خداخواسته ماکردیم ظرف تفرقه ونفرت.

ان شاءالله خدا به همه ماتوفیق بدهند دراین راه بامعرفت ،بصیرت وعافیت طی طریق  کنیم قدم به قدمش عمق معرفت واوج معنویت باشد ونفس به نفس همه مابرای اسلام اثر مثبت ان شاءالله داشته باشد واین اربعین رایواش یواش,تبدیل کنیم به یک همایش,سیاسی،فرهنگیو همینجور هم ان شاءالله خواهد شد .

خداخواسته است از دریچه اربعین حقانیت تفکر اسلام ناب به بشریت عرضه بشود وقدرت اسلام

این قدرت قدرتی است که هیچ ابر قدرتی درخورش نیست مگر ماخرابش,کنیم .

خداراقسم می دهیم به حق سیدالشهداء اربعین امسال مارا بهترین زیارت ماوبهترین حرکت فرهنگی سیاسی ماقراربدهد ان شاءالله..

Soroosh

باز هم امتحان کن

تبیین فتنه آخر الزمان

 

تفسیر روایی قرآن

  🔈 فایل صوتی: #تفسیر_روایی_قرآن (جلسه اول و دوم) 🔷حجت الاسلام #مهدوی_ارفع دانلود جلسه اول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *