سرآغاز > در رسانه ها > نهج البلاغه کتاب عمل است؛ کتاب معرفی اسلام است

نهج البلاغه کتاب عمل است؛ کتاب معرفی اسلام است

مقام معظم رهبری (مدظله العالی): مردم ما نهج البلاغه را فقط اسمش را شنیده اند.  اصلا نمی دانند نهج البلاغه کتاب عمل است؛ کتاب معرفی اسلام است.

 

*بردبـاری و تحمـل سـختی هـا، ابـزار ریاسـت اسـت. حکمـت ۱۷۶

تفسـیر: پذیـرش هـر پسـت و مسـئولیتی مسـتلزم برخـورداری از یـک سـری ابـزار و امکانـات اسـت؛ مهـم تریـن ابـزار ریاسـت عادلانـه و حکیمانـه، داشـتن صبـر و حلمـی وسـیع، سـینه ای گشـاده، پرتحمـل و رازدار اسـت.

 

حجت الاسلام و المسلمین  مهدوی ارفع

*طمـع، بـه هلاکـت مـی کشـاند و سـیر نمــی کنــد؛ و بــه آنچــه ضمانــت مــی کنــد، وفــادار نیســت؛

و بســا نوشــنده آبــی کــه پیــش از ســیراب شــدن گلوگیــرش شــد؛ ارزش آنچـه کـه بـر سـر آن رقابـت مـی کننـد هـر چـه بیشــتر باشــد مصیبــت از دســت دادنــش انــدوه بارتــرخواهـد بـود؛
آرزوها چشم بصیرت را کور می کند آنچــه روزی هــر کســی اســت بــی جســتجو، خواهــد رســید. حکمــت ۲۷۵

 

*علـم خـود را نادانـی، و یقیـن خـود را شـک و تردیــد مپندارید؛

پـس هـرگاه دانسـتید، عمـل کنیـد و چـون بـه یقیـن رسـیدید اقـدام کنیـد. حکمـت ۲۷۴

 

سؤال: فرق بین اقدام و عمل چیست؟

اقـدام یعنـی قـدم پیـش گذاشـتن و معمـولاً در مـورد عملـی بـه کار مـی رود که انسـان قبـل از آن یـک دوره شـک و تردیـد را پشـت سرگذاشـته و بـا تـلاش فکـری و عقلـی بـه یقیـن رسـیده، حـالا موقـع آن اسـت کـه پـا پیـش بگـذارد و اقـدام کنـد.

حجت السلام حمیدرضا مهدوی ارفع-
صفحه نهج البلاغه هفته نامه پویا اصفهان
Soroosh

باز هم امتحان کن

صوت سخنرانی: انقلاب فاطمی تا انقلاب خمینی

صوت سخنرانی: #انقلاب_فاطمی_تا_انقلاب_خمینی #روزگار_نهج_البلاغه ۲⃣ #جلسه_دوم ✳️حجت الاسلام #مهدوی_ارفع #قم_هیات_فاطمیون +لینک دانلود کانال ما در …

حجت الاسلام مهدوی ارفع

صوت سخنرانی: هنر خوب مردن۵

🔊صوت سخنرانی: #هنر_خوب_مردن۵ 💠سلسله جلسات درسهایی از نهج البلاغه ✳️حجت الاسلام #مهدوی_ارفع #قم_مسجد_آبشار #جلسه_پنجم کانال …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *